POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH

(obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku)

Informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Biuro Turystyczne TURKUS Grażyna Matuszewska, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Informacja o Administratorze danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osób małoletnich, na rzecz których zawierana jest umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej, jest Biuro Turystyczne TURKUS Grażyna Matuszewska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 63 m. 18, 94-102, NIP 727-194-12-44, REGON 101453663, wpisane pod nr 305 do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego. W przypadku pytań dotyczących administrowania powyższymi danymi osobowymi, można skontaktować się z Administratorem, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie – pocztą tradycyjną na adres: Biuro Turystyczne TURKUS Grażyna Matuszewska, ul. Maratońska 63 m. 18, 94-102 Łódź.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

a) art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług,

b) niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

c) niezbędność celów wynikających z prawnie uzasadnionych operacji realizowanych przez Administratora, takich jak np. wystawienie faktury VAT, wystawienie polisy ubezpieczeniowej, udzielenie odpowiedzi na pytania i wnioski Klienta,

d) udzielona zgoda.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób małoletnich, na rzecz których zawierana jest umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej, są przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług) zawartej z Biurem Turystycznym TURKUS Grażyna Matuszewska,

b) dokonania niezbędnych rozliczeń związanych z zawarciem i realizacją umowy (świadczenia usług), w tym m.in. wystawiania faktur,

c) prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

d) sprzedaży usług oferowanych przez Biuro Turystyczne TURKUS Grażyna Matuszewska,

e) prowadzenia działań marketingowych,

f) dochodzenia roszczeń,

g) archiwizacji,

h) udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski,

i) prowadzenia działań związanych z badaniem satysfakcji Klienta,

j) spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Biurze Turystycznym TURKUS Grażyna Matuszewska.

4. Wyjaśnienie, czy podanie danych jest dobrowolne, czy jest wymogiem ustawowym

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta i zrealizowana.

5. Kategorie pozyskiwanych danych osobowych

a) imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania), adres e-mail, nr telefonu; niektóre z tych danych Administrator pozyskuje poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Biura Turystycznego TURKUS www.turkus-trip.pl,

b) dane zawarte w karcie kwalifikacyjnej uczestnika kolonii lub zimowiska,

c) w przypadku przedsiębiorców zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy i NIP.

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Do pozyskanych danych osobowych mogą mieć dostęp lub mogą one być przekazane następującym podmiotom:

a) pracownicy Biura Turystycznego TURKUS Grażyna Matuszewska,

b) kontrahenci oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy, np. firmy ubezpieczeniowe, firmy przewozowe, linie lotnicze, hotele itp. W przypadku realizacji imprezy turystycznej w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej, Pani/Pana dane oraz dane osób małoletnich, na rzecz których zawierana jest umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej, mogą zostać przekazane do krajów trzecich, w których nie obowiązuje RODO – w zależności od wybranych przez Panią/Pana krajów tranzytowych i kraju docelowego,

c) firmy kurierskie i pocztowe,

d) banki (w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń),

e) kancelarie prawne, którym Biuro Turystyczne TURKUS Grażyna Matuszewska powierzy prowadzenie postępowania,

f) podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,

g) podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7. Informacja o okresie i sposobie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres wykonania umowy lub świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, rozpoznawania reklamacji, a także wynikający z innych przepisów, np. podatkowych, odnośnie okresu wygaśnięcia roszczeń itp. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności pozyskane dane osobowe nie będą służyły profilowaniu. Po upływie wskazanych okresów pozyskane dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte lub poddane anonimizacji.

8. Informacje o prawach Klienta w zakresie przekazanych Administratorowi danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osób małoletnich, na rzecz których zawierana jest umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do powyższych danych osobowych (art. 15 RODO),

b) żądania od Administratora sprostowania powyższych danych (art. 16 RODO),

c) żądania od Administratora uzupełnienia niekompletnych powyższych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d) żądania od Administratora usunięcia powyższych danych w określonych przypadkach (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powyższych danych osobowych (art. 21 RODO); sprzeciw złożony przed realizacją umowy lub w trakcie jej realizacji będzie skutkował brakiem możliwości realizacji części usług w ramach umowy i może zostać potraktowany jako wypowiedzenie umowy,

f) przenoszenia powyższych danych osobowych (art. 20 RODO),

g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i wywołuje skutki prawne wobec Pani/Pana oraz osób małoletnich, na rzecz których zawierana jest umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie – pocztą tradycyjną na adres: Biuro Turystyczne TURKUS Grażyna Matuszewska, ul. Maratońska 63 m. 18, 94-102 Łódź.

9. Informacja o prawie do cofnięcia zgody

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1. lit. a RODO). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych osób małoletnich, na rzecz których zawierana jest umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez Biuro Turystyczne TURKUS Grażyna Matuszewska Pani/Pana danych osobowych oraz danych osób małoletnich, na rzecz których zawierana jest umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.